3120

MUD Brush #710 Powder Blush Brush

Natural bristles, soft

Dense dome shape 

Ideal for applying blush  or bronzer

MUD Brush #710 Powder Blush Brush
3120